ลงทะเบียนใหม่ หรือ
ค้นหาผู้สมัครที่ลงทะเบียนแล้ว

พิมพ์บัตรประจำตัวเข้าสอบ
วันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563
กรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก (ตามบัตร)
เฉพาะตัวเลข 0-9 ไม่ใส่เว้นวรรค หรือเครื่องหมาย -
ค้นหา/ลงทะเบียนใหม่