ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว
ห้องสอบที่____________อาคาร___________
เลขประจำตัวผู้สมัคร __________________
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
**พิมพ์ใบสมัครนี้พร้อมแนบเอกสารประกอบและนำมาสมัครที่โรงเรียนวันที่ 22-27 มีนาคม 2562 ยกเว้นวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562**
อันดับการเลือกแผนการเรียน
วันที่สมัคร_______________________
 1:   2:   3:
ข้อมูลนักเรียน
1. ชื่อนักเรียน     เลขประจำตัวประชาชน    เบอร์โทรศัพท์ 
2. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่   หมู่ที่   ซอย   ถนน 
   แขวง/ตำบล   เขต/อำเภอ   จังหวัด   รหัสไปรษณีย์ 
3. การศึกษา กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.  โรงเรียน   
4. ชื่อสกุลบิดา  เลขประจำตัวประชาชน  เบอร์โทรศัพท์ 
5. ชื่อสกุลมารดา  เลขประจำตัวประชาชน  เบอร์โทรศัพท์ 
6. ชื่อสกุลผู้ปกครอง  เลขประจำตัวประชาชน  เบอร์โทรศัพท์ 
   มีความเกี่ยวข้องกับนักเรียนเป็น  
เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร (กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนำมาสมัครที่โรงเรียน)
1. ใบสมัคร (กรอกแบบฟอร์มแล้วพิมพ์ใส่ A4 สีขาวพร้อมติดรูปถ่าย)
2. ใบรับรองการเป็นนักเรียน (กำลังศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3) หรือ ใบปพ.1 (จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3)
3. ทะเบียนบ้านนักเรียน, บิดา, มารดา, ผู้ปกครอง (ฉบับจริงพร้อมสำเนาอย่างละ 1 ชุด)
4. สูติบัตรของนักเรียน (ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด ใช้ในกรณีที่ไม่มีทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดา)
5. ใบเปลี่ยนชื่อ(ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด ใช้ในกรณีที่ทะเบียนบ้านยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อเป็นปัจจุบัน)
6. ผลคะแนน O-NET จากเว็บ สทศ.

ลงชื่อ.....................................................ผู้สมัคร
(    )  

ลงชื่อ...................................................ผู้ออกบัตร
(...................................................)     

ส่วนของผู้สมัคร


ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว
บัตรประจำตัวผู้สมัคร
เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

อันดับการเลือกแผนการเรียน
  1:
  2:
  3:

สอบวันที่ 31 มีนาคม 2562
เวลาสอบ 8:30-14:30น. (พักกลางวัน 11:30-12:30น.)

เลขประจำตัวผู้สมัคร .......................................................
ห้องสอบที่.......................อาคาร...................ชั้น.................
ชื่อ-นามสกุล    

ลงชื่อ...........................................................................ผู้สมัคร
ลงชื่อ......................................................................ผู้ออกบัตร
หมายเหตุ :
   ๐ นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนเข้าสอบ
   ๐ ให้นำบัตรประจำตัวสอบมาในวันสอบ
   ๐ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบคือ ดินสอ2B ยางลบ ปากกาสีน้ำเงิน
ส่วนของโรงเรียน


ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว
บัตรประจำตัวผู้สมัคร
เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ


อันดับการเลือกแผนการเรียน
  1:
  2:
  3:
สอบวันที่ 31 มีนาคม 2562
เวลาสอบ 8:30-14:30น. (พักกลางวัน 11:30-12:30น.)

เลขประจำตัวผู้สมัคร .........................................................
ห้องสอบที่.......................อาคาร...................ชั้น.................
ชื่อ-นามสกุล    

ลงชื่อ...........................................................................ผู้สมัคร
ลงชื่อ......................................................................ผู้ออกบัตร
หมายเหตุ :
   ๐ นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนเข้าสอบ
   ๐ ให้นำบัตรประจำตัวสอบมาในวันสอบ
   ๐ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบคือ ดินสอ2B ยางลบ ปากกาสีน้ำเงิน